K

Kalapini Komkali Kausalya Manjeshwar Kedar Naphade
Kesarbai Kerkar Keshavrao Badge Kiran Nagarkar
Komal Kothari Krishan Lal Bheel Krishnananda Vyasadeva
Koushik Aithal Kaaraikkudi Mani Karim Khan